Mook en Middelaar : de groene poort van Limburg !

De top 10 uit ons verkiezingsprogramma :

  1.  We gaan voor een duurzame gemeente: duurzame lokale bedrijvigheid, mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en het oprichten van lokale energiecoöperaties. We willen dat onze gemeente in 2030 energieneutraal is.
  2. Goede zorg in de buurt, met meer aandacht voor elkaar. Iedereen krijgt passende ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen en aan de samenleving deel te nemen. 
  3. Inwoners kunnen tijdig meepraten over belangrijke beslissingen in de gemeente en hebben dan ook daadwerkelijk invloed: beginspraak.
  4. Armoede wordt bestreden, bij inkomensproblemen krijgen mensen passende hulp en bij de gemeente ontstaat een “uitrukmentaliteit” (snel helpen, geen weken wachten).
  5. We geven bewoners tips over wat zij zelf kunnen doen om energie en daarmee geld te besparen. Alle gemeentelijke gebouwen worden energieneutraal.
  6. We willen de economische crisis onze kunst niet laten verschralen; creativiteit moet juist alle ruimte krijgen.
  7. Er is voldoende groen voor iedereen in de buurt. Wij gaan buurtbewoners helpen die hun straat of buurt willen vergroenen.
  8. In onze gemeente blijft het persoonsgebonden budget (PGB) bestaan!
  9. We gaan voor een sociale en tolerante gemeente waarin iedereen kansen krijgt: discriminatie wordt bestreden, pesten wordt aangepakt en we voeren een homo-, allochtoon- en vrouwvriendelijk beleid.
  10. De gemeente wordt steeds meer een faciliterende gemeente in plaats van een ‘alles zelf bedenkende gemeente’. Inwoners die iets willen op duurzaam of sociaal gebied, vinden in GroenLinks een natuurlijke bondgenoot.

Gezonde woonomgeving
Voor iedereen een gezonde woonomgeving: schoon, groen, heel en veilig. Groen blijft groen! GroenLinks wil aandacht voor groene initiatieven van jullie zelf.
Het moet mogelijk zijn om bedrijvigheid aan huis te ontwikkelen. GroenLinks is voor een meer gemengde wijkindeling, waarin wonen, werken, spelen en ontmoeten hand in hand gaan. 

Voorrang voor fietsers en voetgangers
Duurzame mobiliteit. Aandacht voor gevaarlijke verkeerssituaties rondom de N271, zowel in Mook als Plasmolen. Een echte voetgangers/fiets brug over het spoor in Molenhoek. GroenLinks wil elektrisch vervoer en het gebruik van de fiets stimuleren. Gevaarlijke fietsroutes, bijvoorbeeld die voor scholieren, worden verbeterd.

Natuur om van te genieten
We hebben in Mook en Middelaar prachtige natuur om van te genieten. We willen de komende jaren nog meer aandacht voor verbinding van groene gebieden om dieren de kans te geven vrij te bewegen in onze prachtige gemeente. GroenLinks stemt dan ook alleen in met ontwikkeling van het Lierdal als hier ruim voldoende hoogwaardige nieuwe natuurontwikkeling tegenover staat.

Mook en Middelaar in 2030 energieneutraal
GroenLinks maakt zich sterk voor een energieneutrale gemeente in 2030. Daar hebben we ieders hulp bij nodig, bewoners, bedrijven, en zeker ook de jeugd. Onze scholen geven het goede voorbeeld en werken aan een duurzame leefstijl van onze jeugd. 
Om onze gemeente energieneutraal te krijgen willen we samenwerking zoeken met onze buurgemeenten. Alle energie die onze huishoudens nodig hebben wordt in 2030 opgewekt uit schone bronnen en bij voorkeur in onze regio. We zijn dan ook tegen de winning van schaliegas in onze gemeente.

Pak milieuvervuiling aan
Een duurzame en groene gemeente is ook sterk in haar aanpak van energieverspilling en milieuvervuiling. Tegen onkruid gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen. We betrekken jeugd en bewoners om zwerfvuil aan te pakken in hun eigen omgeving. De gemeente ondersteunt lokale natuur- en milieuinitiatieven en -organisaties. Alle inwoners krijgen concrete tips over wat zij zelf kunnen doen om energie en daarmee geld te besparen. De besparing vloeit terug in de eigen portemonnee.
 
Economie moet duurzaam
Ook in onze landelijke gemeente is een duurzame economie van het hoogste belang. Investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie, zon en wind, zijn investeringen met een hoog maatschappelijk rendement. Ze verdienen zichzelf terug en zorgen voor een beter milieu. Een duurzame economie levert bovendien werkgelegenheid op en we investeren in de toekomst zodat ook onze kinderen kunnen blijven genieten hier in Noord-Limburg. GroenLinks gaat ondernemers helpen met de overstap naar duurzame bedrijvigheid 
 
Betaalbare en energiezuinige woningen voor iedereen
Voor iedereen een betaalbare en energiezuinige woning. We blijven duurzaam (ver)bouwen: leegstaande (kantoor)panden worden benut en bestaande woningen aangepast. GroenLinks wil dat de gemeente energiebesparende maatregelen zoals woningisolatie stimuleert en faciliteert, zowel voor huurders -via de woningcorporatie- als voor woningeigenaren.
De gemeente zet in op multifunctionele woningen, zowel voor starters als senioren geschikt.
 
Onderwijs ontwikkelt talent
We willen lokaal onderwijs dat achterstanden aanpakt en talenten optimaal ontwikkelt, waarbij niemand achterblijft. Geen enkel kind staat buitenspel. Scholen worden kindcentra: met kinderopvang, begeleiding en buitenschoolse activiteiten (sport en cultuur). GroenLinks streeft naar een integraal kindcentrum per kern.

Duurzaam gezonde scholen
GroenLinks wil via natuur- en milieueducatie werken aan een duurzame leefstijl van onze jeugd. We zien hier voor de gemeente een stimulerende rol, ook door jeugd mee te laten denken over duurzame beleidsthema’s. Leerlingen leren ook praktisch en buiten de schoolmuren, in schooltuinen leren ze bijvoorbeeld hoe lekker en leuk het is om je eigen voedsel te verbouwen. Onze kinderen brengen een groot deel van hun tijd op school door, binnen de schoolmuren willen we daarom aandacht voor een gezond binnenklimaat, gezonde voeding, beweging en sport: gezonde scholen. Duurzaam gezonde scholen zijn het boegbeeld van ons gemeentelijk klimaatbeleid.
 
Goede zorg in de buurt
Goede zorg in de buurt, met meer aandacht voor elkaar. Iedereen krijgt passende ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen en aan de samenleving deel te nemen. Welzijn voor iedereen en zorg voor wie het nodig heeft: in dorpen, wijken en buurten zijn bewoners betrokken en alert op ieders welzijn. De vrijwillige inzet voor elkaar en de directe omgeving is nog belangrijker geworden. Mensen worden gewezen op mogelijkheden en ontvangen een steuntje in de rug van vrijwilligers en of professionals als ze het nodig hebben.

De gemeente als sociaal vangnet
Elk kind verdient een goede start, in een gezonde omgeving en met onderwijs dat achterstanden wegwerkt en talenten ontwikkelt. GroenLinks wil investeren in jeugd: ze de ruimte geven, met voldoende speel- en sportvoorzieningen. Jongeren uitdagen om zich in te zetten voor anderen en ze verantwoordelijkheid geven. We willen dat geen jongere voortijdig afhaakt: iedereen die leerplichtig is, zit op school of volgt een leerwerktraject. Het beroepsonderwijs sluit goed aan op het bedrijfsleven.

Mensen met wie het even niet goed gaat, die pech hebben of verkeerde keuzes hebben gemaakt, laten we niet vallen. En ook als je langer bent aangewezen op hulp van de overheid, moet je de regie over je eigen leven kunnen houden. We willen dat niemand in armoede leeft. We ondersteunen mensen bij het vinden van betaald werk of een andere maatschappelijke activiteit. Zo stimuleren we dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Van de Sociale Dienst verwachten we een ‘uitrukmentaliteit’. Als mensen zich bij het loket melden omdat het water hen aan de lippen staat, wordt geen afspraak over zes weken gemaakt. Nee, die worden meteen geholpen.

GroenLinks gaat er vanuit dat ieder mens iets kan en wil, en dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Het is goed als mensen elkaar ondersteunen en hun zorg en welzijn onderling regelen; dat er een meer zelfredzame, solidaire samenleving ontstaat. Samenredzaamheid in wijken en buurten, waarbij ook ‘zorgvragers’ en ouderen een actieve bijdrage kunnen blijven leveren aan de samenleving. Maar zelfredzaamheid vraagt ook om een lokale overheid die investeert om het zelfstandig functionerenvan inwoners mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door gerichte hulp, het creëren van ontmoetingsplekken of het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Een gemeente die samen met haar inwoners zoekt naar een passende oplossing van hun problemen. Zij zijn daarbij het uitgangspunt, niet het aanbod

Ruimte voor kunst en cultuur
We willen de crisis onze kunst en cultuur niet laten verschralen. Creativiteit moet juist alle ruimte krijgen. Groenlinks wil daarom ruimte blijven maken voor kunst en cultuur, zowel op onze scholen, in onze vrijetijdsbesteding als meer kunst in onze openbare ruimte.
 
Meepraten met de gemeente: beginspraak
Inwoners kunnen tijdig meepraten over belangrijke beslissingen in hun woonomgeving en hebben daadwerkelijk invloed: beginspraak.
De gemeente geeft randvoorwaarden aan en mensen weten zelf de weg te vinden. Stimulerende voorwaarden, vraag en aanbod bij elkaar brengen.  Kennis delen en een platform bieden voor uitwisseling van ervaringen.

Een financieel gezonde gemeente
Met de verdergaande decentralisatie van taken en zelfstandigheid van onze gemeente is de financiële gezondheid van het hoogste belang.

Wij willen in onze gemeente geld besparen door :
- De gemeente minder externe bureau’s en krachten in te laten huren.
- De gemeentelijke organisatie richten op kerntaken en efficienter te laten werken
- De contracten met professionele instellingen tegen het licht te houden en niet meer te willen betalen voor onnodige overhead binnen die organisaties. Hierbij wel in onderling overleg tot een uitkomst komen.
- Samenwerkingsverbanden in de regio aan te gaan, waarbij Mook en Middelaar niet     haar zeggenschap opoffert. 
Wij willen in onze gemeente meer inkomsten genereren door :
- Het MKB te stimuleren, onder andere meer bedrijvigheid aan huis, de mogelijkheid scheppen om bestemmingsplannen hieraan aan te passen.
- Private partijen de ruimte geven activiteiten te ontplooien met de toeristische positie van onze gemeente als sterk punt. Mook en Middelaar als Groene Poort van Limburg.