Gezinnen met meerdere problemen : precieze aantallen achterhalen en expertise vergroten.

De gemeente Mook en Middelaar wordt net als alle andere gemeentes in Nederland vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de gedecentraliseerde zorg. De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen of de gemeente goed zicht heeft wat er gevraagd wordt met betrekking tot gezinnen met meerdere problemen ( ' multi-problemgezinnen' ) en zorgmijders binnen de lokale toegang. Is er genoeg expertise in huis bij de gemeente voor deze problematiek en om hoeveel mensen gaat het? Belangrijke punten om goed beleid te voeren en dus hulp te kunnen geven.

Op 25 september is unaniem in de gemeenteraad het amendement ( inzake regionale agenda en regiovisie OGGz) van Groenlinks aangenomen waarin het college de opdracht krijgt op zo kort mogelijke termijn een overleg te plannen tussen de portefeuilllehouder en hulpverleners/cliënten van centrumgemeente Nijmegen inzake multiproblemsituaties. Dit om te bezien wat de betreffende doelgroepen exact nodig hebben en of Nijmegen danwel de gemeente Mook en Middelaar hieraan kan voldoen. Bovendien dient achterhaald te worden om hoeveel cliënten uit de gemeente Mook en Middelaar het gaat.

 

GroenLinks wil dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben en vindt het dus belangrijk dat duidelijk wordt wat de zorgbehoefte binnen de gemeente Mook en Middelaar is.