GroenLinks beschouwt 3 maanden college

Fractievoorzitter Susan Doorenbos sprak tijdens de recente algemene beschouwingen voor het eerst de raad toe. In haar maiden speech spreekt zij uit dat GroenLinks de komende periode vooral aandacht zal vragen voor groen, goede zorg voor jong en oud, verkeersveiligheid en vernieuwing.  Laat burgers mee praten en initiatieven nemen! Geef ze het Right to challenge!

Algemene Beschouwingen 2014                     
Juli 2014

Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad,
Wij zijn onder de indruk. Slechts drie maanden zit het college op het pluche en het is gelukt deze perspectiefnota in deze roerige tijd met veel onduidelijkheid of late informatie, zoals de meicirculaire, te verwerken in de perspectiefnota die voor ons ligt. Wij zijn er trots op dat wij als GroenLinks voor het eerst deel mogen nemen aan het college en de kans krijgen om actief vorm te geven aan het beleid met behulp van onze wethouder Pepijn Baneke. Als fractie GroenLinks willen wij hem en het college ondersteunen maar zeker ook scherp houden.
De fractie van GroenLinks zal de komende jaren net als voorheen aandacht vragen voor groen, goede zorg voor jong en oud, verkeersveiligheid en vernieuwing. Laat burgers mee praten en initiatieven nemen! Geef ze het Right to challenge!
Ik kan in deze beschouwingen uit gaan leggen dat GroenLinks staat voor biodiversiteit, energieneutraal worden, samenredzaamheid, eigen regie, PGB of veilige wandel en fietspaden. Ik kan vertellen over de opdrachten vanuit het rijk die op ons afkomen en die van bovenaf opgelegd worden. Of over het gevoel van de burger dat ze te weinig invloed hebben. Zo kan ik eindeloos doorgaan en waarschijnlijk zullen mijn collega-fractievoorzitters dit ook doen zodat u daarin genoeg voorzien wordt. Ook in de perspectiefnota staat veel van dit alles. Ik wil u echter in deze beschouwingen meenemen naar dat wat volgens de fractie van GroenLinks het verschil kan maken. Ik daag het college, de ambtenarij en de raad uit mee te gaan in deze gedachtegang en de weerstand te laten varen en het lef te tonen. Geef e burger het Right to challenge!
Zoals hierboven genoemd staat GroenLinks voor groen, goede zorg voor jong en oud en verkeersveiligheid. Deze punten zal ik puntsgewijs hieronder bespreken in het teken van de vernieuwing oftewel right to challenge. Right tot callenge zouden bij groen, zorg en verkeerveiligheid volgens de fractie van GroenLinks een grote rol moeten gaan spelen.
Right to callenge, u had het al gedacht is overgekomen uit Engeland. Het is daar inmiddels een buurtrecht die in de wet gezet is. In het Nederlands is het niet zo hip te vertalen maar zouden we kunnen zeggen dat het betekent dat we de burgers het recht geven om de gemeente uit te dagen. Niet passief meedenken of meekijken maar een actieve rol geven. Het zou mooi zijn als burgers kunnen zeggen: “ leuk gemeente die plannen maar wij als burgers kunnen het beter, ondersteun en help ons dat te laten zien.” Het is algemeen bekend dat mensen vaker ontevreden zijn over iets dat de overheid voor ze regelt dan iets wat ze zelf doen. Kortom het right to challenge houdt in dat als een buurt of wijk of burger denkt dat zij een bepaalde taak beter kunnen dat ze zelf die taak ter hand nemen en het budget (of deel daarvan) ervoor krijgen. 

Groen
Groen onderhoud is een voorbeeld waarbij burgers het right to callenge in de praktijk kunnen brengen. Hoeveel leuker is het om je eigen woonomgeving vorm te geven op jouw manier op straat of wijkniveau. Gaat dit college burgers in deze actieve rol zetten? Ik kan doorgaan, struinpaden, ecotoerisme, centrum van Mook, maar ook duurzame energie. Wanneer komen er zonnepanelen op het gemeentehuis, school of gemeenschapshuis (coöperaties) of komt er een wedstrijd voor een milieuvriendelijk idee in elk dorp? Mooi hoe bijvoorbeeld de dorpsraad van Molenhoek deze handschoen heeft opgepakt met ondersteuning van de gemeente.
GroenLinks zal er de komende periode op toezien dat het milieu opgepakt wordt op een concrete, duidelijk manier. Wij willen dat het gemeentehuis in 2030 energieneutraal is. Wij wachten het milieubeleidsplan in spanning af en verwachten daar heel veel van. Wij ondersteunen de landgoederen, een initiatief vanuit burgers maar zullen alert zijn op het milieu en de biodiversiteit. 
Zou er op het gebied van groen een burger zijn die het beter kan? Durft u ze uit te dagen wethouder?

Zorg
Decentralisaties, veel onduidelijkheid, veel onzekerheid voor de mensen. Ik daag het college uit te gaan kijken in Woensel-Noord in Eindhoven waar de burgers zelf de leiding hadden over het proces van aanbesteden van het welzijnswerk. Ik denk dat ik wel een gesprek kan regelen met de wethouder Lenie Scholten als u dat wilt. Of in Venlo waar de wijken zelf het voortouw nemen en een pilot zijn gestart m.b.t. de wijkteams. Zij hebben door het vervoer eruit te gooien en wijkgericht de zorg te organiseren geen problemen met het verminderen van het zorgaanbod. De kruidenier sponsort daar het busje zodat ouderen boodschappen kunnen doen tegen eenzaamheid en voor zelfredzaamheid. Hiermee wordt geen werkgelegenheid verdrongen. U kunt het navragen. 
GroenLinks zal de komende tijd aandacht vragen voor het lef tot vernieuwing en durven los laten van zaken aan de bevolking. Gaan wij niet alleen meelopen/meedenken met de regio maar hebben we zelf initiatieven en een duidelijke visie? Durft de wethouder een potje te reserveren om het right to challenge uit te voeren wanneer de wijk in haar specifieke situatie denkt het beter te kunnen als aanvulling op de regioafspraken? Durft de wethouder de burger positief te stimuleren in het leerlingenvervoer door voor degene die andere laten meerijden de eigen bijdrage af te schaffen of te verminderen? Wilt u in ieder geval uitzoeken of het kan? GroenLinks wil eigen regie voor de mensen, samenredzaamheid, de zaken op buurt en wijkniveau organiseren. Wethouder mag ik u uitdagen ons te vertellen wat u specifiek van plan ben voor Mook en Middelaar en kunt u ons een tijdsplanning geven wanneer wij uw creativiteit mogen ontvangen?

Verkeersveiligheid
Wij hebben een mooie gemeente, van Molenhoek tot Middelaar. Een dorp waar we allen veilig willen wonen. Maar ook ons veilig willen verplaatsen. Kinderen die veilig kunnen spelen in een speeltuin of skatebaan, veilig oversteken, veilig fietsen veilig elkaar ontmoeten. GroenLinks wil dit zo houden maar zeker ook veiliger maken.
Er is destijds een motie aangenomen dat de loop en fietsbrug in Molenhoek prioriteit zou krijgen bij de aanpak van het verkeer. GroenLinks pleit ervoor dit zo snel mogelijk op te pakken en niet uit te stellen tot over een paar jaar en dan pas een haalbaarheidsonderzoek te gaan doen. GroenLinks is tegen het inzetten van dure bureaus. Geef de burger het right to challenge, daag ze uit. Geef hen de leiding en beloon ze om geld in te zamelen door een financiële prikkel te geven. Beloon ze als ze zelf een bepaald bedrag ophalen. Weet u college dat er deadlines verlopen op eind september voor 40.000 euro subsidie? Zou de wethouder toe kunnen zeggen de mogelijkheden hiertoe zo snel mogelijk te gaan onderzoeken samen met de burgers die geïnteresseerd zijn?
GroenLinks zal tot slot het beleid toetsen op haalbaarheid en een sluitende begroting. Wat is het plan, wat gaan we ervoor doen en is dat concreet te meten. 
Wij hebben alle vertrouwen in dit college en wensen het college veel succes. Wij dagen het college en de raad wel uit het right to challenge serieus te nemen en op te pakken. Zou u ons toe kunnen zeggen de komende periode dit als uitgangspunt te nemen en actief te communiceren naar de burger? Dank u wel. 
Namens de fractie GroenLinks

Susan Doorenbos